Edegemse Kajak Club vzw

Aangesloten bij het Koninklijk Belgisch Kano Verbond en
het Nederlandstalig Kano Verbond

Fort V
Jacob de Roorestraat 8
2650 Edegem
Identificatienummer :
888.641.942
Correspondentie:
Hoge Vosbergstraat 18
2840 Rumst 015 31 25 32
ludohofmans@hotmail.com

Op 13 maart 2007 zijn te Sint Katelijne Waver samengekomen:

 • De heer Lemaire Maurice Etienne wonende te 2650 Edegem Joe Englishlaan 28 en geboren te Deurne op 14 maart 1934
 • De heer Wouters Paul Maria wonende te 2861 Sint Katelijne Waver Wolvenstraat 48 en geboren te Mechelen op 10 oktober 1956
 • De heer Hofmans Ludovicus Anna Jozef wonende te 2840 Rumst Hoge Vosbergstaat 18 en geboren te Duffel op 15 september 1956
 • De heer Laureyn Erwin Christian wonende te 2650 Edegem Drie Eikenstraat 115 en geboren te Wilrijk op 27 juli 1972
 • Mevrouw Geers Karin Ghislaine Etienne wonende te 2360 Oud Turnhout Steenweg op Ravels 34 en geboren te Wilrijk op 14 november 1977
 • De heer Struyf Herman August Jozef wonende te 2540 Hove Azalealei 37 en geboren te Wilrijk op 24 februari 1951
 • De heer Joostens Jozef Frans wonende te 2861 Sint Katelijne Waver Erfstraat 25 en geboren te Lier op 1 april 1952

      Allen meerderjarig en van de Belgische nationaliteit.

Zij verklaren bij deze een overeenkomst te sluiten tot oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, als verderzetting van de feitelijke vereniging Edegemse Kajak Club die op 21 november 1987 werd gesticht, onder de hierna bepaalde voorwaarden:

      Statuten:


Titel I: Naam, zetel, doel, duur
Titel II: Leden
Titel III: Algemene vergadering
Titel IV: Raad van bestuur
Titel V: Financieel beleid
Titel VI: Ontbinding en vereffening
Titel VII: Huishoudelijk reglement
Titel VIII: Algemene bepalingen
Titel IX: Samenstelling Raad van Bestuur

Titel I: Naam, zetel, doel, duur


 • Artikel 1.
  De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Edegemse Kajak Club vzw" of afgekort "EKC vzw".


 • Artikel 2.
  De vereniging is gevestigd te 2650 Edegem, Jacob de Roorestraat 8 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


 • Artikel 3.
  De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de kano - en kajaksport. Na goedkeuring van de raad van bestuur kunnen andere sporten en activiteiten beoefend worden. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van deze doelstellingen rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging heeft geen politiek, filosofisch of religieus karakter en respecteert de overtuiging van de leden.


 • Artikel 4.
  De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

  terug naar boven

Titel II: Leden


 • Artikel 5.
  Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het minimum aantal leden bedraagt zeven. Leden kunnen aangesloten worden bij de landelijke federatie die het kano - en kajakvaren overkoepeld.


 • Artikel 6.
  Om lid te zijn van de vereniging dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
     1. De leden van de vereniging zijn verplicht om het jaarlijkse lidgeld te betalen.
     2. De leden dienen de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven.
     3. De leden dienen vertrouwelijk om te springen met informatie over de vereniging en de belangen van de vereniging niet te schaden.
     4. De leden dienen elke adreswijziging aan de raad van bestuur mee te delen. De niet in België wonende leden zullen beschouwd worden als toegetreden leden. Zij mogen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Zij hebben echter geen stemrecht in de algemene vergadering en zullen derhalve geen uitnodiging noch agenda ontvangen. Niet in België wonende leden die een inbreng wensen te hebben in de werking van de vereniging kunnen dit schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat. Deze leden zullen vervolgens ingeschreven worden op de ledenlijst van de effectieve leden.


 • Artikel 7.
  De aanvraag tot lidmaatschap kan schriftelijk of mondeling bij een lid van de raad van bestuur gebeuren. De definitieve aanvaarding als lid gebeurt op de eerstvolgende raad van bestuur. De leden, die hun jaarlijkse bijdrage betaalden, worden uitgenodigd op de activiteiten van de vereniging.


 • Artikel 8.
  Elk lid kan uittreden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. De ontslagbetekening dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van de dag waarop het ontslag ingaat.Uittredende en uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging: zij kunnen geen enkel recht laten gelden op de goederen van de vereniging.

  terug naar boven

Titel III: Algemene vergadering


 • Artikel 9.
  De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben. Het jaarlijks lidgeld bedraagt maximum 100 euro en dit bedrag is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.Ieder lid beschikt over één stem. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag slechts over één volmacht beschikken.De raad van bestuur kan derden, evenwel zonder stemrecht, uitnodigen tot de algemene vergadering.


 • De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of door het oudste aanwezige bestuurslid.
  De algemene vergadering is bevoegd voor:
     a. de wijziging van de statuten;
     b. de benoeming en afzetting van de bestuurders;
     c. de kwijting aan de bestuurders;
     d. de goedkeuring van de begroting en de jaarrekeningen;
     e. de uitsluiting van leden;
     f. de ontbinding van de vereniging.
  Alle bevoegdheden die niet door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering worden toevertrouwd, komen toe aan de raad van bestuur.

 • Artikel 10.
  De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum.De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging dat vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden erom vragen.Alle werkende leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering langs reguliere of elektronische post uitgenodigd tot de algemene vergadering.De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Zij vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering. Zij bevat de agenda en alle relevante bijlagen.Elk agendapunt dat minstens door één bestuurder of door een vijfde van het aantal werkende leden aangebracht wordt, wordt op de agenda geplaatst.De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen over aangelegenheden die op de agenda staan.


 • Artikel 11.
  In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. In geval van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging of van uitsluiting van een lid, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de secretaris of een bestuurder. Deze verslagen worden opgenomen in een bijzonder register.


 • Artikel 12.
  Alle leden kunnen, op eenvoudige schriftelijke vraag en na afspraak met de secretaris, op de zetel van de vereniging het register van de leden, alle boekhoudkundige stukken evenals alle verslagen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur raadplegen.

  terug naar boven

Titel IV: Raad van bestuur


 • Artikel 13.
  De vereniging wordt geleid door de raad van bestuur. Deze bestaat uit minimum drie personen en wordt door de algemene vergadering samengesteld.De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Bij de samenstelling van de raad van bestuur dient er op gelet dat ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur bestaat uit varende leden. De raad van bestuur is om de twee jaar voor de helft herkiesbaar door de algemene vergadering.De raad van bestuur kiest uit zijn leden minimaal een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.


 • Elk lid van de raad van bestuur kan zijn functie beŽindigen door het indienen van zijn ontslag. De ontslagbetekening dient schriftelijk te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de vereniging en moet melding maken van de dag waarop het ontslag ingaat.De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 • Artikel 14.
  De raad van bestuur heeft als voornaamste opdrachten:
     1. het dagelijks bestuur van de vereniging;
     2. de uitvoering van de besluiten genomen door de algemene vergadering;
     3. te waken over de verwezenlijking van de doelstellingen zoals vermeld in artikel 3;
     4. jaarlijks verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over zijn bestuur;
     5. de vereniging te vertegenwoordigen in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een of meerdere bestuurders;
     6. een ledenregister bij te houden op de maatschappelijke zetel van de vereniging;
     7. de leden uitnodigen op de activiteiten van de vereniging.


 • Artikel 15.
  De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, de secretaris of twee bestuursleden en wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of door het oudste aanwezige bestuurslid. Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag slechts over één volmacht beschikken. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden gezamenlijk genomen bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, waarbij de voorzitter bij gelijkheid van stemmen een doorslaggevende stem heeft.De raad van bestuur kan welbepaalde bevoegdheden delegeren aan een afgevaardigd of gevolmachtigd lid van de vereniging.Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de secretaris of een bestuurder. Deze verslagen worden opgenomen in een bijzonder register.


 • Artikel 16.
  Leden kunnen door de raad van bestuur tijdelijk geschorst worden, dit uiterlijk tot de volgende algemene vergadering, als zij:
    - de werking van de vereniging hinderen;   - de hun opgelegde taken niet volbrengen;   - door hun woorden of daden schade zouden berokkenen aan de goede naam en faam van de club.

  terug naar boven

Titel V: Financieel beleid


 • Artikel 17.
  Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.De raad van bestuur bereidt de rekeningen en de begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders.De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wetgeving vermelde stukken na goedkeuring tijdig worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

  terug naar boven

Titel VI: Ontbinding en vereffening


 • Artikel 18.
  Het netto actief van de vereniging, na vereffening van schulden en aanzuivering van kosten, zal na de ontbinding van de vereniging toegewezen worden aan werken waarvan het sociaal doel overeenkomt met het doel van de vereniging.De algemene vergadering beslist over de toewijzing van dit netto actief.In geval de algemene vergadering mocht in gebreke blijven, zal de bestemming van het netto actief worden bepaald door de raad van bestuur op dat ogenblik in functie.

  terug naar boven

Titel VII: Huishoudelijk reglement


 • Artikel 19.
  Het huishoudelijk reglement wordt door de raad van bestuur opgesteld en gewijzigd en dient door de algemene vergadering te worden goedgekeurd.

  terug naar boven

Titel VIII: Algemene bepalingen


 • Artikel 20.
  Voor alles wat niet in deze statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, is de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.

  terug naar boven

Titel IX: Samenstelling Raad van Bestuur


 • Artikel 21.
  Worden door de algemene vergadering tot bestuurders benoemd, die in eigen midden hebben verkozen:
      - tot voorzitter: de heer Hofmans Ludovicus Anna Jozef
      - tot erevoorzitter: de heer Lemaire Maurice Etienne
      - tot ondervoorzitter: mevrouw Geers Karin Ghislaine Etienne
      - tot secretaris: de heer Joostens Jozef Frans
      - tot penningmeester: de heer Struyf Herman August Jozef
      - tot bestuurder: de heer Laureyn Erwin Christian

  terug naar boven

Aldus opgemaakt te Sint Katelijne Waver, op 13 maart 2007 in twee originele exemplaren en door alle aanwezige stichtende leden ondertekend.