Reglement van Inwendige Orde

Dit is het overzicht van de rechten en verplichtingen die het lidmaatschap van de Edegemse Kajak Club met zich meebrengt en van de regels die moeten worden nageleefd.

 1. Betalen van het jaarlijks lidgeld vóór 1 januari van het jaar waarvoor het lidgeld wordt betaald. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar en wordt op gezinsbasis betaald: vanaf het jaar 2005 bedraagt het lidgeld 20,00 euro voor een hoofdlid en 15,00 euro voor inwonende bijleden en jeugdleden.

  terug naar boven

 2. Het éénmalig bezorgen van een medisch attest dat de lichamelijke geschiktheid van de persoon bevestigt om aan kajakken te doen.

  terug naar boven

 3. Jeugdleden zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Het laatste jaar dat iemand jeugdlid is, is het jaar waarin men 18 jaar oud wordt.

  terug naar boven

 4. Kosten voor vergunningen, inschrijvingsgelden, e.d. worden door het lid zelf betaald. Zie ook regel 5.4 voor de uitzonderingen betreffende jeugdleden.

  terug naar boven

 5. Regelingen betreffende competities in binnen- en buitenland.
  1. Een wedstrijdvergunning (licentie) van het Belgisch Kano Verbond is verplicht. Ze is geldig van 1 j anuari tot en met 31 december voor alle kajakdisciplines (wildwater afdaling, slalom, lijn, marathon en polo). Om aan propagandawedstrijden zoals bi- en triathlons deel te nemen is een licentie niet vereist. Een licentie wordt via het EKC-secretariaat aangevraagd en kost op dit ogenblik 2,50 euro per jaar. Bij de aanvraag moet er een attest van medische geschiktheid worden afgegeven.
  2. Met deze wedstrijdvergunning kan aan alle wedstrijden in België worden deelgenomen alsook aan wedstrijden in het buitenland. Voor wedstrijden in het buitenland moet soms echter wel aan sportieve criteria worden voldaan (doe navraag bij het secretariaat).
  3. Inschrijvingen voor wedstrijden moeten ten minste drie weken voor de wedstrijd aan het secretariaat worden opgegeven zodat zij voor de officiële afsluitingsdatum van de inschrijvingen aan de inrichtende club kunnen worden opgegeven. Het secretariaat kan niet garanderen dat inschrijvingen die later worden opgegeven geldig zijn. Deze kosten daarenboven meer, wees dus op tijd.
  4. Inschrijvingsgelden voor wedstrijden voor jeugdleden vormen een uitzondering : deze worden door de club betaald. Het gaat hierbij enkel om de gewone inschrijvingen, alle kosten voortvloeiend uit forfaits, boetes, laattijdig inschrijvenen, zijn ten laste van het lid.
  5. In geval een fofait op medische gronden wordt gegeven moet een medisch attest worden afgegeven, de forfait is dan kostenloos.

  terug naar boven

 6. EKC-leden zowel als niet-leden die niet over een eigen boot beschikken betalen 2,50 euro per dag voor het gebruik van het materiaal wanneer zij aan een EKC-tocht deelnemen.

  terug naar boven

 7. Niet-leden zijn verplicht voor hun vierde deelname aan een EKC-tocht lid te worden van EKC.

  terug naar boven

 8. Vermits in het verleden enkele tochten werden georganiseerd voor groepen van niet-leden werden een aantal regels opgesteld voor dat soort tochten. In eerste instantie merken we op, dat het niet de bedoeling is commerciële activiteiten uit te oefenen. Het betreft uitsluitend tochten voor vrienden en kennissen van EKC-leden. De nu volgende regels werden opgesteld met als voornaamste gedachte dat al dat soort tochten slechts mogelijk is door gebruik te maken van persoonlijk materiaal van EKC-leden dat door hen vrijwillig en gratis ter beschikking wordt gesteld.
  1. Begeleiding op het water door één of meer EKC-leden is noodzakelijk.
  2. Elke tocht moet 4 weken vooraf aangevraagd worden, zodat eventueel een bijkomende verzekering kan aangevraagd worden en de organisatie voldoende tijd wordt gegund.
  3. Het bestuur moet elke tocht apart goedkeuren.
  4. Elke deelnemer betaalt 8,70 euro.
  5. Indien de deelnemers niet zelf kunnen instaan voor het transport van de boten en het vervoer van de EKC-begeleider(s), zorgt EKC voor minstens 1 volgwagen die zal instaan voor het pendelen en voor het transport van de boten. Per EKC-volgwagen moet 0,07 euro per gereden kilometer worden betaald door de deelnemers. Voor het trekken van een aanhangwagen komt daar 0,02 euro per gereden kilometer bij.

  terug naar boven

 9. Elk lid ontvangt elk jaar de EKC telefoonlijst en de twee halfjaarlijkse EKC-paddelkalenders. Omdat elk lid automatisch ook lid is van het Nederlandstalig Kano Verbond ontvangt men per woonadres het driemaandelijks ledenblad van het NKV: "kano en kajak".

  terug naar boven

 10. Alle leden zijn tijdens clubactiviteiten verzekerd door een verzekeringspolis via het NKV aangegaan bij Ethias. Om volledig in orde te zijn qua verzekering moeten alle activiteiten van EKC in het logboek worden vermeld, met de naam van alle deelnemers. Doe zonder verwijl navraag bij het bestuur indien je twijfelt of dat voor een activiteit al dan niet in orde is. Niet-leden die deelnemen aan een initiatiesessie zijn ook verzekerd indien hun naam en adres vóór het begin van de sessie in het initiatieregister wordt ingeschreven, met vermelding van datum en uur.

  terug naar boven

 11. Om de organisatie van EKC-tochten en andere activiteiten in goede banen te leiden wordt van de deelnemers verwacht dat ze vooraf contact opnemen met één van de bestuursleden. Nog te dikwijls komen mensen naar een tocht zonder te verwittigen, waardoor niet op hen was gerekend voor materiaal en transport. De afspraak kan gewijzigd zijn en zij kunnen andere mensen eventueel een dienst bewijzen.

  terug naar boven

 12. Om tijdens kajaktochten lichamelijk letsel en materiaalschade te voorkomen of te beperken zijn de deelnemers verplicht zich aan de volgende voorschriften te houden:
  1. Kunnen zwemmen.
  2. Tot de persoonlijke uitrusting moet behoren:
   • een behoorlijke zwemvest,
   • een degelijke helm,
   • indien de boot het toelaat een spatdek met grijplus,
   • schoeisel (liefst tot boven de enkel),
   • kleding die afdoende thermisch beschermt of reservekleding.
  3. Tot de bootuitrusting moet behoren:
   • een boot in goede staat, geschikt voor het traject,
   • voldoende drijfvermogen, bijvoorbeeld d.m.v. luchtzakken voor- en achteraan,
   • grijplussen voor- en achteraan,
   • een aangepaste paddel.
  4. Het is aan te raden dat in elke boot een werpzak aanwezig is en dat er minstens één EHBO-kit wordt meegenomen.
  5. Bij het bevaren van trajecten die een hoge vaardigheid vereisen worden mensen met onvoldoende ervaring niet meegenomen.
  6. Vermijd het om alleen te varen, zeker op moeilijke trajecten die een overschot aan vaardigheid vereisen. Bij het varen in groep moet steeds oogcontact met de overige vaarders gehouden worden.

  terug naar boven

 13. Steeds zal men zich houden aan de geldende voorschriften, waar men ook vaart. Meer bepaald voor wat de regelgeving in het Waalse gewest betreft zal iedereen zich schikken naar alle voorschriften. Deze worden gepubliceerd in het tijdschrift kano/kajak en kunnen ook bij het secretariaat opgevraagd worden.

  terug naar boven

 14. Om de verplaatsingsonkosten van EKC-activiteiten te drukken werd de volgende regeling uitgewerkt:
  1. Er rijden zo weinig mogelijk wagens.
  2. Elke passagier betaalt 0,035 euro per kilometer (dit geldt ook voor gezinsleden van de chauffeur). Jeugdleden betalen 0,02 euro per kilometer.
  3. Elke chauffeur ontvangt 0,07 euro per kilometer.
  4. De chauffeur van een wagen die een EKC aanhangwagen trekt krijgt 0,02 euro per kilometer extra.
  5. Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven is voor rekening van de EKC kas. Dat wil zeggen dat een overschot voor EKC is, maar ook dat indien de uitgaven voor het rijden hoger liggen dan de inkomsten, EKC bijspringt.
  6. EKC-activiteiten zijn kajaktochten en andere sportieve activiteiten die in het EKC-logboek zijn opgenomen.
  7. verplaatsingsonkosten worden niet vergoed indien er minder dan drie EKC leden aan een sportieve activiteit deelnemen.
  8. Het bestuur van EKC behoudt zich het recht om af te wijken van deze regels.

  terug naar boven

 15. Te allen tijde kan een lid inzage krijgen van de documenten die in het secretariaat toekomen zoals aankondigingen van wedstrijden en tochten, brochures allerhande, ... .

  terug naar boven